สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ…
Read more

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาคมสตรีอุดมศึกษาในพระอุปถ…
Read more

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล น…
Read more