สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทำเนียบนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล2565-ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง2562 – 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี2561 – 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา2553 – 2555
ศาสตราจารย์ ประภาศรี สีหอำไพ2550 – 2552
รองศาสตราจารย์ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล2549 – 2547
นางสุจิตรา ป้องประภา2544 – 2546
รองศาสตราจารย์ รัตนา ตุงคสวัสดิ์2538 – 2543
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี2532 – 2537
ศาสตราจารย์ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร2528 – 2531
ศาสตราจารย์ ดวงเดือน พิศาลบุตร2522 – 2528
หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล2517 – 2522
นางนิลวรรณ ปิ่นทอง2511 – 2517
นางวันนี ไชยโรจน์2509 – 2511
คุณหญิงอัมพร มีศุข2508 – 2509
หม่อมราชวงศ์ เสริมศรี เกษมศรี2507 – 2508
นางสาวดวงเดือน พิศาลบุตร2503 – 2507
คุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ2502 – 2503
นางอาภรณ์ กฤษณามระ2501 – 2502
แพทย์หญิง อรวรรณ คุณวิศาล2500 – 2501
นางสมัยสวาท พงศทัต2497 – 2500
หม่อมราชวงศ์ เสริมศรี เกษมศรี2496 – 2497
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ2494 – 2496
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา2493 – 2494
นางสาวพูนทรัพย์ ไกรยง2491 – 2493