สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ปรึกษาสมาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล

รองศาสตราจารย์
ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ วิชัยดิฐ

รองศาสตราจารย์ วนิดา สิทธิรณฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิรชฎา บัวศรี

คุณสุมนา
อภินรเศรษฐ์