สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล

นายกสมาคม

นางเบญจวรรณ
สร่างนิทร

อุปนายกฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

นางศรีวิการ์
เมฆธวัชชัยกุล

กรรมการและสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

นางสาวมัณฑรัตน์
ศรีฉายนาม

กรรมการและเหรัญญิก

นางจันทนี
โพธิ์วิจิตร

กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวรพีพร
มณีพงษ์

กรรมการและปฏิคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม

กรรมการและบรรณารักษ์

ดร.อัญชุลี
สิมะเสถียร

กรรมการและผู้แทนมูลนิธิ

นางสาวปิยะรัตน์
ประกอบวณิชกุล

กรรมการและผู้แทนมูลนิธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวิธิดา จรุญเกีจรติกุล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทศพร แสงสว่าง

กรรมการ

พลอากาศตรีหญิง
กิติญาดา ชนะชัย

กรรมการ

ดร.นันทภา
ปัญญารัตน์

กรรมการ

ดร.อมรทิพย์
สันตวิริยะพันธุ์

กรรมการ

ดร.อมรพรรณ
สันตวิริยะพันธุ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

กรรมการและเลขาธิการ

นางอัจฉรา
สระวาสี

กรรมการและรองเลขาธิการ

นางสาวนนอนงค์
รัตนอโณทัยกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวไพลิน
นินมาลา

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก