สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

องค์อุปถัมภ์

โครงการฉลองครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

————————————————————————–

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) จดทะเบียนอนุญาตให้ตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2491 และได้รับพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2495 เป็นสมาคมแรก

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จฯ มาร่วมงานของสมาคมและให้คณะกรรมการอำนวยการเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง พระราขกรณียกิจและกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้หรือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ มีหลายกิจกรรมแต่จะขอสรุปเฉพาะงานสำคัญดังนี้

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมในพระดำริ/ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ ปีที่ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. การจัดนิทรรศการ การสาธิต การประกวดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก เกมส์การศึกษา หนังสือสำหรับเด็ก ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดโดยคณะกรรมการโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ส.ส.อ.ท. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มศว. ปทุมวัน มศว. ประสานมิตร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โครงการหุ่นเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแก้ว) วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูชลบุรี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ศูนย์พัฒนาหลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มงานและพื้นฐานอาชีพ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สถานฑูตอิสราเอล สถานฑูตออสเตรเลีย บริติชเคานซิล สมาคมสตรีอุดมศึกษาญี่ปุ่น (สาขาโตเกียว) ศึกษาภัณฑ์ ไทยวัฒนาพาณิชย์ บริษัทไวท์เครน กลุ่มมายา)
ส.ส.อ.ท. ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) เป็นผู้เปิดงานในวันที่ 7 ธันวาคม 2526 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้เสด็จมาชมงานและพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดอุปกรณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2526
7-10 ธันวาคม 2526 เป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานการจัดนิทรรศการ การสาธิตและอบรมการทำอุปกรณ์การสอน ประกวด อภิปรายให้ความรู้ จำหน่ายอุปกรณ์การสอนตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มในหลักสูตรประถมศึกษาและกลุ่มเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลไปพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต/ประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ราคาเยาว์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุพื้นบ้านให้เพิ่มมากขึ้น
งานนี้มีผู้เข้าชมมากกว่า 1,000 คนต่อวันและมีผู้ให้ความสนใจตั้งแต่ก่อนเปิดงาน6 ธันวาคม 2526 จนถึงหลังวันปิดงาน 11 ธันวาคม 2526

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จมาชมงานนิทรรศการ การสาธิต การประกวดอุปกรณ์การเรียนการสอน และพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดอุปกรณ์  จัดโดยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ส.ส.อ.ท.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2526 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมในพระดำริ/ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ ปีที่ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กัลยาณีกุลสตรีอุดมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบของหลักสูตรเพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณลักษณะของกุลสตรีไทย เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของยุวสตรีไทยให้สอดคล้องกับโลกยุคข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อร่วมมือกันนำความรู้จากการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้เป็นวิชาชีพของตนเองได้ต่อไป เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนด้านการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับอบายมุขให้หันมาศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนความสามารถพิเศษ เพื่อประกาศภาพลักษณ์ของ “กัลยาณีกุลสตรีอุดมศึกษา” ให้ยุวสตรีไทยมีความงามอย่างมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำผลของการศึกษาในหบักสูตรไปสู่โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติในอนาคต 21 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2551 มีนักเรียนอายุ 14-18 ปีจากโรงเรียนสตรีระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กัลยาณีกุลสตรีอุดมศึกษา” สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2551

สำหรับโครงการที่จะนำเสนอในโอกาส 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีดังนี้


ชื่อโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ระยะสั้น
2562 – 2563

ระยะกลาง 2563 – 2565 ปีเฉลิมฉลอง 2566
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
  1. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์และฉลองครบรอบ 72 ปีของสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ส.ส.อ.ท.)
2563 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.)

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ชมรมราชินีเริงรำ

เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านนาฎศิลป์ไทย

เพื่อเผยแพร่นาฎศิลป์ไทย

เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการที่จัดโดย ส.ส.อ.ท.

โครงการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  1. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับประชาชน (โครงการอบรมระยะสั้นในหัวข้อที่หลากหลาย)
2563 2564 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.)

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

 

สำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร

– ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

– เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นผู้มีภูมิลำเนาในเขตสวนหลวง

โครงการด้านการศึกษา
1. โครงการทุนการศึกษายุวสตรี “กัลยาณีกุลสตรีอุดมศึกษา”เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรวบรวมทุนการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2563 2564 – 2565 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.) มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษายุวสตรีในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาผู้มึความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเน้นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “กัลยาณิวัฒนาวิวิธ”เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 10 – 11 กรกฎาคม 2566

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.)

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

– เชิดชูพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณีกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการ
– มอบทุนการศึกษายุวสตรี “กัลยาณีกุลสตรีอุดมศึกษา”

 

รายละเอียดแผนงานฉลองครบรอบ 100 ปีประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)

 


สถานที่จัดกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบประมาณ
หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน อื่นๆ
( ✓ ) ประเทศไทย
(  ) ต่างประเทศ โปรดระบุ
ประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ส.อ.ท.)

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 10 – 11 กรกฎาคม 2566 500,000 ของบบางส่วน ค่าลงทะเบียนและเงินบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุน