สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาคมสตรีอุดมศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ในหัวข้อ ‘กัลยาณิวัฒนวิทย์’ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และในวาระที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ก่อนการแสดงปาฐกถา รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์

การแสดงปาฐกถานี้มี รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และการศึกษา เป็นปาฐก และ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อุปนายกฝ่ายวิชาการ ส.ส.อ.ท. เรียบเรียงข้อมูล พร้อมทั้งคณาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดง ได้แก่ ผศ.ดร.ดวงกมล บางชวด เล่นเปียโน ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทับพร และ ผศ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร ขับร้องเพลงแสงหนึ่งคือรุ้งงาม 

ในการแสดงปาฐกถาครั้งนี้มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ส.ส.อ.ท. ร่วมงาน คือ ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคม รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากลุ นายกสมาคม และ รศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล กรรมการ