สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี รับมอบ