สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส.ส.อ.ท. มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นผู้รับมอบ