สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร (ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร) เลขาธิการ (ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) รองเลขาธิการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล) และอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ) ได้มอบสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีรองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (ผศ.ดร.ยศวียร์ สายฟ้า) รับมอบ