สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร (ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (คุณศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง) และอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน (ดร.พิมพ์พันธ์ุ ศรีพิพิธ และคุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร) ได้มอบสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 บริเวณชุมชนเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับที่ตั้งของสมาคม ในนามสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ โดยมีผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (นางเรณู ซื่อสัตย์) รับมอบ พร้อมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (นายสมานมิตร แยงไธสง และนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์)