สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การแสดงคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี วันประสูติ

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้แทน ส.ส.อ.ท. ได้แก่ อุปนายกฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์) เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตเทอดพระเกียรติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา