สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันทำบุญครบรอบ 76 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ณ วัดยาง ซอยอ่อนนุช 23 ทั้งนี้ สมาคมฯ ก่อตั้งโดย น.ส. พูนทรัพย์ ไกรยง (ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) เมื่อปี พ.ศ. 2491 แรกเริ่มเดิมทียังไม่มีที่ทำการถาวร ต่อมา มรว. เสริมศรี เกษมศรี นายกสมาคมในปี พ.ศ. 2508 ได้บริจาคที่ดิน 2 ไร่กว่าในซอยอ่อนนุช 28 ถนนสุขุมวิท 77 เป็นที่ทำการุถาวร ทำให้สมาคมฯ มีความผูกพันกับวัดยาง ซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับที่ทำงานสมาคมฯ