สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรม ‘นุ่งซิ่นชมวัง’

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สสอท. ได้จัดโครงการ ‘นุ่งซิ่นชมวังบางขุนพรหม’ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิก เผยแพร่การทำงาน และระดมทุนการศึกษาให้กับนิสิต โดยมีกรรมการฯ สมาชิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจจำนวน ๓๐ คน