สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ถวายพระพร

คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต