สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แสดงความยินดีกับ นายก ส.ส.อ.ท. ท่านใหม่

ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายก ส.ส.อ.ท. ปัจจุบัน แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก ส.ส.อ.ท. คนถัดไป