สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส.ส.อ.ท. ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในวันดังกล่าวนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่