สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมพัฒนาชีวิตป้องกันภัยสำหรับผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิการป้องกันอุบัติภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมนันทนาการ ความรู้เรื่องสุขภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ และการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)