สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 75) รูปแบบไฮบริด ณ ห้อง 405 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่าน zoom โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ที่ปรึกษากล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีและโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต