สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการสัญจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2512 จัดโครงกางสัญจร ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ทำให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในไทย ลำดับที่ 7 ในวันที่ 19 กันยายน 2566