สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระ 100 ปี ชาตกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายกสมาคม (รศ. ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล) มอบผ่านคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (รศ. ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ในโอกาสนี้ มีอุปนายกฝ่ายบริหาร (ดร.เบญจวรรณ สร่างนิทร) และอุปนายกฝ่ายวิชาการ (รศ. ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) ร่วมมอบด้วย