สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 72 ปี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่องค์อุปถัมภ์ โดยมีอดีตนายกสมาคมฯ อาทิ รศ.ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์,รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา, รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล, ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา อดีตที่ปรึกษา คณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน และรองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง มาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563ณ ที่ทำการสมาคมฯ ซอยอ่อนนุช 28 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2491 โดยมี ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ (น.ส.พูนทรัพย์ ไกรยง) เป็นนายกสมาคมฯคนแรก ได้รวบรวมกลุ่มสตรีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเมื่อ 72 ปีที่แล้ว ด้วยเห็นว่าสตรีในประเทศไทยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงมากขึ้น จึงก่อตั้งเป็นสมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ โดยยึดหลักสากลที่ว่า “การศึกษานำมาซึ่งมิตรภาพและความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น” ต่อมาได้ทำการก่อสร้างที่ทำการถาวร จากการบริจาคที่ดินของ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี นายกสมาคมฯในขณะนั้น รวมเป็นจำนวนที่ดิน 2 ไร่กว่า ณ ซอยอ่อนนุช 28 และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เกวลิน สวรรคทัต, ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี อดีตนายกสมาคมฯ, ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร, รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล อดีตนายกสมาคมฯ และกรรมการมูลนิธิฯ ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, สุมนา อภินรเศรษฐ์, ผอ.เรณู ซื่อสัตย์, มัณฑรัตน์ ศรีฉายนาม, นาวาอากาศเอกหญิงอุษา โพนทอง, ศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง

ต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เรณู ซื่อสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง, ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมฯ, สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองในและรองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ

หน้าที่ทำการของสมาคมฯ ชุติมา อรรถวรรัตน์, สุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์, ระพีพันธุ์ โค้วสุวรรณ, ศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง, ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, สุมนา อภินรเศรษฐ์,ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก