สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์ อดีตนายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคม  ศ.ดร.รัตนา พุ่มไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาการ ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร อุปนายกฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร. เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก เลขาธิการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานกิจกรรมที่ดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 และในอนาคต โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย