สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

บันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย