สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส.ส.อ.ท.สัญจร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.ส.อ.ท.) ได้จัด ส.ส.อ.ท. สัญจร ‘บ้านพิบูลธรรม’ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ สมาชิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 30 คน