สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส.ส.อ.ท. มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน บ้านก้อจัดสรร (สาขาเรือนแพ) (เป็นฉากและเป็นแรงบันดาลให้เกิดภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา) จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการอำนวยการและสมาชิกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมสมทบทุน