สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์ Ep6

โปรดติดตามชมรายการ ‘พลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์’ Ep6 ‘การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติว่าเป็น ‘มารดาแห่งนกเงือก (Great Mother of the Hornbills)’ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอนุรักษ์นกเงือกและผืนป่าของประเทศไทย ติดตามเรื่องราวได้ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.