สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สสอท. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

นายก สสอท. (รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล) พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) เลขาธิการ (รศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน) นายทะเบียน (นางจันทนี โพธิ์วิจิตร) รองเลขาธิการ (นางอัจฉรา สระวาสี) ผู้ช่วยเลขาธิการ (น.ส.นนอนงค์ รัตนอโณทัยกุล) ผู้ช่วยเหรัญญิก (น.ส.ไพลิน นินมาลา) และกรรมการ (พล.อ.ต. หญิง กิติญาดา ชนะชัย) เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย