สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สสอท. สัญจร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สสอท. ได้จัดสัญจร ณ จังหวัดสุพรรณ มีกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยมีนายกสมาคม (รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล) อุปนายกฝ่ายบริหาร (ดร.เบญจวรรณ สร่างนิทร) และกรรมการสมาคม ร่วมดูแลสมาชิก

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติอันสวยงาม และความเชื่อของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้คงอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปด้วยการสลักภูเขาหินให้เป็นองค์พระพุธรูปนูนตำ่และที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองได้เห็นการนำเสนอข้อมูล ความรู้ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ทันสมัยน่าสนใจ ทำให้เราได้รู้จักอู่ทองในเชิงลึกฐานะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองจากการค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมาก ตั้งแต่ พ.ศ. 7 ก่อนสมัยทวารวดี มีการติดต่อค้าขายกับภายนอก ทั้งทางตะวันออกตกและตะวันออก และลงไปทางใต้ถึงแหลมมาลายู

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และต้องการร่วมทริปกับ ส.ส.อ.ท. อีกในอนาคต