สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท. ครั้งที่ 9/2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการสมาคม สุขุมวิท 77