สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท. ครั้งที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 65 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom