สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมเตรียมจัดงาน 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายกและเลขาธิการ ส.ส.อ.ท. ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน