สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ส.ส.อ.ท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ มีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมเกือบห้าสิบท่าน